Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bron-X 

Kamer van Koophandelnummer: 09173282

Artikel 1: Definities

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, opdrachtgever, verbindt nader omschreven taken te (doen) verrichten, met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die met Bron-X een overeenkomst aangaat.

1.3 Bron-X: de rechtspersoon, die de opdracht als bedoeld in artikel 1 bij opdrachtgever uitvoert.

1.4 Partijen: opdrachtgever en Bron-X.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen (aanbiedingen en overeenkomsten) met betrekking tot het door Bron-X leveren van diensten en producten in de ruimste zin des woords, alsmede hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 Indien een offerte door opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Bron-X het recht de aanvaarding binnen twee werkdagen na ontvangst te herroepen.

2.3 Een exemplaar van deze voorwaarden wordt bij het sluiten van een overeenkomst aan opdrachtgever overlegd.

2.4 Eerder gemaakte offertes en (prijs)afspraken zijn niet meer geldig, als eenmaal een overeenkomst is gesloten, tenzij hiernaar expliciet wordt verwezen in de overeenkomst.

2.5 Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. (Een verwijzing door opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Bron-X uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever en andere op documenten van opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.)

2.6 Overeenkomsten van opdracht komen tot stand door ondertekening door de partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende tenminste: een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen.

2.7 Aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.
De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot het aangaan van de dienstverlening gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dagtekening zoals vermeld op de door beide partijen ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 Bron-X voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van goedvakmanschap uit.

3.2 Met acceptatie van een opdracht neemt Bron-X een inspanningsverbintenis op zich. Dit geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Bron-X het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met opdrachtgever door derden te laten verrichten.

3.4 Bron-X zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht aan opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen.

3.5 De opdrachtgever zal zorgen voor een werkplek, een telefoon en internetverbinding voor iedere medewerker van Bron-X op de locatie van de opdrachtgever.

3.6 Het uitbrengen van de aanbieding en aanvaarden van de opdracht geschiedt op basis van de door de opdrachtgever versterkte informatie.

Voor het uitvoeren van de opdracht volgens artikel 3.1, is de opdrachtgever verplicht om alle relevante en essentiële informatie tijdig aan Bron-X te verstrekken, zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bron-X zijn verstrekt, heeft Bron-X het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de opdracht eenzijdig te beëindigen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.7 Opdrachtgever vrijwaart Bron-X voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

3.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bron-X de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

4.1 De overeenkomst wordt na verstrijken van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uiterlijk één maand vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door partijen schriftelijk is afgeweken en wordt vooraf schriftelijk vastgelegd.

4.2 Een overeenkomst met een looptijd voor onbepaalde tijd wordt te allen tijde per aangetekend schrijven opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.3 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden.

4.4 Indien de overeenkomst geannuleerd wordt op gronden waar Bron-X geen invloed op heeft, is opdrachtgever gehouden aan betaling van een redelijke schadevergoeding ter compensatie van gederfde inkomsten en/of winst, behoudens gevallen waarin toepassing van deze schadevergoeding onredelijk bezwarend zou zijn.

4.5 In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

a. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

b. de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

c. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

d. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

4.6 Indien één der partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze partij jegens de opgezegde partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

4.7 Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van in de opdracht en deze leveringsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de nalatige partij, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Bron-X de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.9 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Bron-X recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bron-X zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1 Alle in overeenkomsten genoemde prijzen, honoraria en eventuele kostenramingen zijn op de datum van dagtekening geldende prijzen/honoraria en zijn exclusief BTW.

5.2 Bron-X is gerechtigd om bij onvoorziene wijzigen van prijsbepalende factoren buiten haar invloedssfeer middels vermelding van de oorzaak, prijsverhogingen door te berekenen aan de opdrachtgever, mits deze verhoging redelijkerwijs onvoorzien was. Opdrachtgever kan op dat moment de opdracht ontbinden, waarbij de vergoeding voor het reeds gepresteerde wordt voldaan.

5.3 Bron-X declareert aan opdrachtgever maandelijks achteraf. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening– te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Voldoet opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn de declaratie, dan is hij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag, met een minimum van 10% per jaar. Gedeelten van maanden worden gerekend als volle maanden.

5.4 Kosten die niet expliciet staan vermeld in de overeenkomst en die door derden aan Bron-X in rekening worden gebracht ter vervulling van een opdracht (bijvoorbeeld advertentiekosten), komen te allen tijde voor rekening van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.5 in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.7 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zonder enig recht op korting of verrekening, voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Bron-X is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Bron-X is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.

6.2 Bron-X is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade - al dan niet geleden door opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Bron-X.

6.3 Wanneer er (in kwalitatieve of kwantitatieve zin) gebreken zijn in een gedeelte van een opdracht is dit geen grond voor het annuleren van het restant van een opdracht.

6.4 De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Bron-X.

6.5 De aansprakelijkheid van Bron-X is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

6.6 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bron-X – onverminderd het bepaalde in lid 6.2 – beperkt tot maximaal het over de laatste maand in rekening gebrachte honorarium. Opdrachtgever is gehouden om Bron-X te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart Bron-X en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast Bron-X zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van opdrachtgever.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Bron-X kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken Bron-X medewerker en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

7.2 De partij die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien kan, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

7.3 Een partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere partij.

7.4 Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Bron-X voor reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Bron-X.

7.5 Indien Bron-X bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur– zonder enig recht op korting of verrekening - te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: Geheimhouding en non-concurrentie

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

8.3 Bron-X is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan de Bron-X verschuldigde, de van opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.

8.4 Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van twee jaar na het einde van deze overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bron-X geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de door Bron-X in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden.

Artikel 9: (Intellectueel) eigendom

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel behoudt Bron-X zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Bron-X zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het Plan van Aanpak of op de factuur zijn vermeld.

9.2 Alle door Bron-X verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Bron-X  niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of het ter kennis brengen aan derden.

9.3 Bron-X behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

10.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

10.2 Bron-X is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij partijen anders overeenkomen.

10.3 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Bron-X is Nederlands recht van toepassing.

10.4 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bron-X gevestigd is.

Bron-X, Wijchen 1 januari 2016

Beperkte aansprakelijkheid

Bron-X spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bron-X.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bron-X nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bron-X.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bron-X, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze Algemene Voorwaarden kan van tijd tot tijd wijzigen.