Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

INTRO

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen en met wie we ze delen. Verder staat in dit document beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van je gegevens, hoe je kan aangeven waar we je gegevens voor mogen gebruiken en wat je moet doen om je gegevens te wijzigen. Je kan hier ook lezen waar je terecht kan met vragen over privacy.

Conform de AVG behandelen we de door jouw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. We geven deze gegevens niet zonder toestemming door aan derden en andere partijen. De door jou gegeven informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Dat wil zeggen dat je persoonsgegevens alleen worden gebruikt om met je in contact te komen naar aanleiding van een contactvraag/klantvraag of sollicitatie.

WIE ZIJN WE

Bron-X is een personeelsadviesbureau gevestigd in Wijchen wat zich richt op alle zaken in mens en werk. Vanuit het HRM-vak opereert Bron-X in loopbaan- en carièrecoaching, hr-ondersteuning, arbeidsmarkt en mobiliteitsprojecten, leiderschap en organisatieontwikkeling, trainingen, workshops en werving en selectieprojecten. Vanuit deze verschillende trajecten voor opdrachtgevers en klanten komt het voor dat Bron-X  verantwoordelijk is voor de ontvangst en afhandeling van sollicitaties en is hiermee leidend toezichthouder. Bron-X heeft een functionaris gegevensbescherming die toeziet op de uitvoering en naleving van de AVG. De Functionaris Gegevensbescherming van Bron-X is Melvin de Groot: melvin@bron-x.nl.

COOKIES

Onze website maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. Daarnaast zijn er analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Vimeo

Op onze webstie staat een embedded video die gehost wordt door Vimeo. Vimeo plaatst alleen cookies die nodig zijn voor het afspelen van de video. Lees meer het privacystatement van Vimeo.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OP ONZE WEBSITE?

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens die je in een contactformulier, email of whatsappbericht aan Bron-X opneemt. Bron-X verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van kun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Al je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bron-x.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM VERZAMELEN WE JE GEGEVENS?

Je gegevens zullen door Bron-X worden gebruikt om je klantvraag te beoordelen. Daarnaast kan je benaderd worden voor vacature-alerts, nieuwsbrieven en evenementen als je je daarvoor aanmeldt.

OP WELKE WETTELIJKE GRONDEN MOGEN WIJ JOUW GEGEVENS VERZAMELEN?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten.
 • Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. (Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken).
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten.

Denk hierbij in praktische zaken aan:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Verzenden van nieuwsbrief
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Bron-X verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Bron-X neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bron-X) tussen zit.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Bron-X verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bron-X blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

BEWAARTERMIJNEN  

Bron-X bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het beschikbare contactformulier wordt niet opgeslagen in de database van de website. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de categorieën:

 • Sollicitant: 4 weken na sollicitatie
 • Kennismakings- en intakegesprekken: 6 weken
 • Klant/opdrachtgever: 7 jaar
 • Leverancier: 7 jaar

JE HEBT MET BETREKKING TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS DE VOLGENDE RECHTEN:

Je kan ons altijd verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te verwijderen als deze feitelijk onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Tevens heb je recht op dataportabiliteit, het recht op bezwaar en het recht op inzage. Binnen Bron-X wordt er in het kader van sollicitatie geen geautomatiseerde besluitvorming genomen of geprofileerd. Mocht je deze rechten willen uitoefenen kan je contact opnemen met Support via mail: info@bron-x.nl of een brief sturen naar Bron-X, t.a.v. Support, Nieuweweg 240, 6603 BV, Wijchen. Vermeld dan de volledige NAW-gegevens en e-mailadres waarop je te bereiken bent, alsmede je verzoek. Tevens vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij nemen dan binnen maximaal vier weken contact met je op.

HOE BESCHERMEN WE JE GEGEVENS?

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de door jouw verstrekte informatie te beschermen en passende maatregelen te treffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Bron-X maakt gebruik van diverse beveiligingstechnieken om je informatie te beschermen o.a. van autorisatiebeheer en beveiligde servers. Als gegevens worden verstrekt aan partijen die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Bron-X met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Tevens beschikt Bron-X over verwerkersovereenkomsten met betrokken partijen.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Heb je vragen of opmerkingen over de bescherming van je persoonsgegevens binnen Bron-X, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@bron-x.nl of Bron-X, t.a.v. afdeling Support, Nieuweg 240, 6603 BV in Wijchen. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0485-540907. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

WIJZIGINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Bron-X behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. De meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de webpagina https://www.bron-x.nl/privacystatementencookieverklaring.